PSICOLOGIA INFANTO-JUVENIL

La psicologia és la disciplina que s’encarrega de l’estudi del comportament i dels processos cognitius de cada persona, des que neix fins a la seva maduresa.


Per fer-ho, se centra en el desenvolupament físic, motriu, perceptiu, cognitiu i social, detectant aquells aspectes que puguin estar interferint en el seu correcte desenvolupament i oferint recursos per millorar la seva qualitat de vida.


A INDRETS oferim


Diagnòstic i intervenció en:


- Trastorns d’ansietat (ansietat social, per separació...)

- Trastorns en l’estat d’ànim (baixa autoestima, inseguretat...)

- Trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat (TDAH)

- Trastorns de la conducta (agressivitat, conductes disruptives...)

- Trastorns de relació (habilitats socials, resolució de conflictes...)

image21

LOGOPÈDIA

La logopèdia és la disciplina que s'encarrega de la prevenció, avaluació i intervenció dels trastorns de la comunicació humana i la deglució,  manifestats a través de diferents patologies.


Aquestes dificultats inclouen alteracions a la veu, la parla i el llenguatge, tant verbal com no verbal.

 

 

A INDRETS oferim


Diagnòstic i intervenció en:


 - Alteracions del llenguatge oral (dislàlies, retard de la parla, Trastorn Específic del llenguatge...)

-  Alteracions de la fluència (disfèmia, taquifèmia)

- Hàbits deglutoris atípics i disfuncionals

- Trastorns específics de l'aprenentage (disgrafia, disortografia...)

image22

PSICOMOTRICITAT

La psicomotricitat és una disciplina que es basa en una concepció integral de la persona. S'ocupa de la interacció entre el moviment, l'emoció i el coneixement per al correcte desenvolupament i relació amb l'entorn.


Englobant tant els factors físics com els psicològics, la psicomotricitat facilita l'assoliment de les destreses motrius bàsiques.


A INDRETS oferim els següents entorns d'actuació:


- Afavoriment de qualsevol àrea de desenvolupament infantil i prevenció de possibles dificultats

-  Retard en el desenvolupament motriu o maduratiu

- Trastorns de la conducta/emocionals

- Trastorn per dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat (TDAH)

- Trastorn de l'espectre autista

image23

REEDUCACIONS PSICOPEDAGÒGIQUES

La psicopedagogia estudia les diverses situacions i característiques de l'aprenentatge de cada persona i les possibles dificultats que poden sorgir al llarg d'aquests processos d'adquisició.


L'objectiu d'aquesta disciplina és atendre les demandes d'aquells que presenten dificultats d'aprenentatge i oferir-los recursos, així com una atenció especialitzada.


A INDRETS oferim


Diagnòstic i intervenció en:


- Trastorns en la lectoescriptura (dislèxia, disgrafia, disortografia...)

- Trastorns en l'àmbit matemàtic (discalcúlia...)

- Trastorn per dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat (TDAH)

- Trastorn de l'aprenentatge no verbal

image24

TÈCNIQUES D'ESTUDI I REFORÇ ESCOLAR

L'aprenentatge és un procés d'adquisició d'habilitats i coneixements que es produeix a través de l'ensenyament, l'experiència o l'estudi.


A INDRETS creiem que les tècniques d'estudi han de ser una eina que ajudi a facilitar l'estudi i millorar els resultats acadèmics. És per això que tractem d'ajudar als nois i noies a identificar i aplicar les diferents estratègies existents.


Així mateix, oferim sessions de reforç escolar en grups de 1 a 4 alumnes per aquells nens i nenes que necessiten repassar els continguts treballats a l'escola i reforçar determinats aspectes on mostrin més dificultats.

image25